Amatly egrilen 2 gatly kitapjagaz displeýi

Gysga düşündiriş:

NF-C3001
Ady: Amatly egrilen 2 gatly kitapjagaz displeýi
Ölçegi: L1150 x W450 x H810mm
Gysgaça düşündiriş: egri görnüşli 2 gatly şkaf.
Kastorlaryň wersiýasy bar.
Ak melamin, gyzyl, mämişi, gök bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: Amatly egrilen 2 gatly kitapjagaz displeýi
Ölçegi: L1150 x W450 x H810mm
Gysgaça düşündiriş: Egri şekilli 2 gatly şkaf.
Kastorlaryň wersiýasy bar.
Ak melamin, gyzyl, mämişi, gök bar.

Nyşanlar:
Dürli görnüşi gurmak üçin egrilen şekil
Tekstiň beýikligi sazlanýar
Berk we çydamly

1. Diňe göni / inedördül birlik bilen içgysgynçmy? Bu egri şekili alyň. 2 ýa-da 3 ýa-da hatda 4-5-6-7 birlik ulansaňyz, atmosferany derrew gurýar.
Egri oturgyç bilen bilelikde ulanyň, çagalar üçin amatly burçlar ýasaýarsyňyz.
Saýlawlaryňyz üçin birmeňzeş polotnoýlaryň egrisi bar.

c3001 (3)
c3001 (1)

2.Bu wagtlaýyn stil, giňişligiňizde zerur bolan ähli stillere laýyk dürli reňklerde ýa-da agaç dänesinde öndürilip bilner.

3. Bezegli, ýöne işleýän bu kitap bukjasy köp ýerlerde, esasanam okuw jaýy, çagalar bagy, başlangyç mekdep, hususy kitap dükany, çagalar otagy we ş.m.

4.Wood-fin kitapçasy halaýan kitaplaryňyzy we beýleki zatlaryňyzy tertipleşdirmegiň ajaýyp usulyny hödürleýär

5.Düzülip bilinýän, açyk tekjeler halaýan zatlaryňyzy ýerleşdirmegi we görkezmegi aňsatlaşdyrýar
2 gatly beýiklik, çaganyň beýikligine gaty laýyk gelýär.

6. Hiliň kepili: üpjün ediji zawod üçin FSC bilen bilelikde EPA / CARB P2 / CE şahadatnamasy bolan E0 bölejik tagtasy, zawod öndürýän şahadatnama ISO 9001 & 14001, üstesine-de seresaply “her ädimiň birinji bölegi we gaplanylmazdan ozal soňky barlag”, gurnama gaplamazdan ozal barlamak. Damla synagy (poçta gaplamasy) elmydama elýeterlidir.

7.Kastor wersiýasy, goşmaça tekjesi bar.

8. Boýy müşderiniň islegine görä üýtgedip bolýar.

1
L1 Lobby + reading corner + waiting area -01

Üstünlikleri:

Dinamiki we çeýe.
Dürli ýerleri kesgitlemek üçin amatly.
Modully we garyşyk
Tekiz paket
Ansat gurnama

Materiallar we tehnologiýa:
Melamin, reňk ýa-da agaç nagşy bilen çalşylýan panel.

Arza:
Mekdep synp otagy
Kitaphana
Ofis
Kitap dükany

Şahadatnama:
ISO hil dolandyryş şahadatnamasy
ISO daşky gurşaw şahadatnamasy
FSC tokaý şahadatnamasy

Bejeriş:
Çygly mata bilen arassalaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň