Custöriteleşdirilen melamin şkafy, içerki şkaf, çekiş stoly

Gysga düşündiriş:

Materiallar: super mat melamin üstü bolan 16 mm bölejik
Gapy: Formika laminaty
Ölçegi: Talap hökmünde özleşdirilen ölçeg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wardrobe (14)

Wardrobe (3)

Wardrobe (5)

Wardrobe (8)

Wardrobe (10)

Wardrobe (1)

Wardrobe (4)

Wardrobe (6)

Wardrobe (9)

Wardrobe (13)

Materiallar: super mat melamin üstü bolan 16 mm bölejik
Gapy: Formika laminaty
Ölçegi: Talap hökmünde özleşdirilen ölçeg

Nyşan:
Köpçülikleýin önümçilikden arzan baha
Ajaýyp agaç nagşy bilen ajaýyp mat melamin üstü, hakyky öwüşgin duýgusy üçin gaty ýapyk.
Güýçli we uzak ömür
Süýşýän gapylar
Arassalamak üçin gaty aňsat.
Konteýner meýdanynyň ýokary tizligi bilen palet ýüklemek

Programmalar:
Bedatylýan otag
Roomaşaýyş otagy
Ofis
Myhman otagy
Myhmanhana
Öý ofisi

Hyzmat we soraglar:
1.Gurnama paket iberýärsiňizmi ýa-da KD berýärsiňizmi?
Müşderiniň talaplaryna we iň gowy ýükleme çözgüdine baglydyr.
KD (Knock Down) ýa-da enjamy goşmak bilen RTA (ýygnamaga taýyn) diýlip atlandyrylýan zawodymyzda adaty bir zat.
Doly ýygnalan paket hem adatydyr.

2. Adatça haýsy ululykda?
Müşderilerimiz, adatça şkafyň çuňlugy üçin 500mm-den 550mm-e çenli soraýarlar.
Müşderiniň islegi boýunça beýikligi üçin 2000mm-den 2800mm-a çenli.

3.Kabinetiň diňe bir bölegini öndürýärsiňizmi ýa-da tutuş toplumyny öndürip bilersiňizmi?
Müşderiniň islegine görä öndürýäris.
Adatça enjamlar we esbaplar ýaly ähli toplumy üpjün edýäris.
Bizi zawodda kömek hökmünde ulanýan käbir hünärmen importçylar ýa-da zawodlar, naharhanalaryň belli bir bölegini soraýarlar.

4. Çyzgylar gurnamakda birneme çylşyrymly, ahyrky ulanyja nädip kömek edip bilersiňiz?
Çyzgy stollary / şkaflar, doly gurnalan paket bilen eltmegi maslahat berýäris. Ahyrky ulanyjy diňe gaplamaly. KD paketinden has köp ýük ýerini almaz, ýöne müşderini satuwdan soňky hyzmat üçin köp wagt tygşytlar.
Size KD bukjasy gerek bolsa, professional gurnama gollanmasy bar, ahyrky ulanyjy diňe ädimme-ädim ýöremeli.

5.Siz saýlawlar üçin standart reňk / nagyş programmaňyz barmy ýa-da öz reňkimizi / nagşymyzy çözüp bilerismi?
Adaty programmamyzdan birini saýlap bilersiňiz ýa-da reňkiňizi / nagşyňyzy bize iberip bilersiňiz, şoňa görä öseris. Täze ösen reňk / nagyş materiallaryň MOQ-sine getirer, beýleki koslar birmeňzeş.

6.Haryt üçin haýsy kepillik bar?
Biziň bölejik tagtamyz FSC tokaýyndan we zawoddan gelýär.
Zawodymyz ISO hil we dolandyryş şahadatnamasyny berdi.
Iň az 2 ýyl kepillik we hakykatdanam köp ýyllap ulanyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň