Pentagon Lýuks ýygnak stoly

Gysga düşündiriş:

NF-T1022
Ady: Pentagon Lýuks ýygnak stoly
Ölçegi: L2020 x W1780 x H760mm
Gysgaça düşündiriş: Haç metal aýakly Pentagon planşeti.
Düşekli lak bilen gaýa kontrplakda iň ýokary synp dubly şkaf.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

mtxx207

Pentagone -- bigger table

mtxx208

mtxx209

Haryt maglumatlary

Ady: Pentagon Lýuks ýygnak stoly
Ölçegi: L2020 x W1780 x H760mm
Gysgaça düşündiriş: Haç metal aýakly Pentagon planşeti.
Düşekli lak bilen gaýa kontrplakda iň ýokary synp dubly şkaf.

Nyşanlar:
Specialörite görnüş we ululyk
Lýuks eli ýasaldy
Kabel gutusy

Üstünlikleri:
Iň ýokary derejeli faner we dub şkafy asylly duýgy berýär
Dub şkafy ulanyjyny gaty agaç tejribesine getirýär
Owadan dub agajy nagşy
Kabel ýygnamak gutusy
Tekiz paket
Ansat gurnama

Materiallar we tehnologiýa:
Stoluň ýokarsy: Galyň dubly şkaf bilen ýokary hilli faner
Stol çarçuwasy: Gara örtükli polat, mat.

Arza:
Duşuşyk otagy
Sungat iş stoly
Toparyň iş stoly

Şahadatnama:
ISO hil dolandyryş şahadatnamasy
ISO daşky gurşaw şahadatnamasy
FSC tokaý şahadatnamasy

Bejeriş:
Çygly mata bilen arassalaň.
Gurnalan bölekleriň berkdigini ýa-da ýokdugyny yzygiderli barlaň we zerur bolsa güýçlendiriň.

Hyzmat we soraglar:
1. Ululygy ofisimiz üçin birneme uludyr. Sizde kiçi göwrüm barmy?
Hawa. Bu aýratyn bir görnüşde, müşderiniň giňişlik islegine görä ululygyny kiçeldip bileris.
Bizde Pentagon tablisasynyň 2 görnüşi bar, bu kwadrat giňişlik ýa-da gönüburçluk giňişligine garamazdan, bu model otag giňişliginiň dürli ululyklaryna laýyk bolup biler.

2.Bu stol gaty uly, olary nädip gaplamaly?
Bu gowy sorag. Uly göwrümli we agyr planşet, her stoluň ýokarsy üçin agaç palet gutusy we aýaklary üçin aýratyn karton guty bar.
Planşetden konteýnerden düşürmek üçin wilka göteriji gerek bolar.

3. Bahasy çotga kabeli gutusyny öz içine alýarmy? Bize gerek bolmazlygy mümkin.
Bu çotga kabel gutusyna bahany goşmagy ýa-da aýyrmagy teklip edip bileris.
Gerek däl bolsaňyz, planşet bu guty deşiksiz öndüriler.

4. Bu tablisany bir wagtda näçe adam alyp biler?
Bu kaşaň model, ýygnagy gowy atmosfera alyp barýar. Şol bir wagtyň özünde 5-7 adam alyp biler.
Uzyn wersiýa modeli, bir wagtyň özünde 12 adamy alyp biler.
Dizaýner muny halar.

5.Bu model üçin MOQ näme?
Bu modeliň MOQ-sini soramaýarys, 1set hatda kabul ederliklidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň