Melamin şkaf aýnasy

Gysga düşündiriş:

NF-C2016
Ady: Melamin şkaf aýnasy
Ölçegi: L510 x D135 x H735mm
Gysgaça düşündiriş: Içinde sazlanylýan tekjeli aýna guty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: Melamin çaý agaç şkafynyň aýnasy
Ölçegi: L510 x D135 x H735mm
Gysgaça düşündiriş: Içinde sazlanylýan tekjeli aýna guty
Tekjeler agaçda ýa-da aýnada bolup biler.

Düşündiriş:

CARB P2, EPA we FSC we ISO şahadatnamasy bilen zawod. Bu, ekologiýa taýdan arassa önüm almagyňyzy üpjün edýär.

Iň kiçi zat ýeriňizi ulaldýar. Akylly çözgüt, hajathana zerur zatlaryny tertipli, tertipli we hemişe bir kiçi şkafda saklamaga kömek edýär.

Vanna otagyňyzdaky ähli burçlara minimalistik zat laýyk gelýär.
Içinde 1-2 sazlanyp bilinýän tekjeler bilen hajathanaňyzy saklap we eşik otagyňyzy bulaşyksyz saklap bilersiňiz. Aýnaly gapynyň tutawajy ýok, şkafyň ýumşak we tertipli görnüşini berýär.
Diwara gurlan enjam bilen doly ak ak melamin, ýokary ýalpyldawuk akril ýa-da agaç nagyşly melamin üstü, hammam enjamlaryny we stillerini aňsatlyk bilen öwýär.

Gutynyň has owadan we janly görünmegini isleýärsiňizmi? Aýnanyň aňyrsynda LED zolak çyrasy goýuň.

Iň oňat netijeler üçin metilleşdirilen ruhlary we suwy 30% metilleşdirilen ruhlar we 70% suw bilen arassa aýnalary arassalaň
Windex ýa-da şuňa meňzeş himiki arassalaýyş önümlerini ulanmaň. Aýnanyň arka tarapynda we gapdallarynda suw almakdan gaça duruň, sebäbi kümüş arkasyna zeper ýetip biler. Kenarýaka sebitlerinde kümüşiň süýşmegine sebäp bolup biljek duzuň döremezligi üçin aýda bir gezek aýnanyň gyrasyny süpürmek maslahat berilýär.

Örän gowy hilli iň gowy bahany almagy maksat edinýäris.

Nyşanlar:
Diwara gurlan şkaf
Açyk ulgamy çekiň

Üstünlikleri:
Wallhli diwar ýa-da burçlar üçin amatly
Doly gurnalan gaplama, gurnama mugt

Materiallar we tehnologiýa:
Bölejik tagtasyndaky melamin, aýna gapy.

Arza:
Vanna otagy
Saklaýyş bölümi
Bedatylýan otagda şaý-sepleri ýygnamak
Maşgala üçin derman ammary
Nahar saçagynyň gapdalynda geýim kolleksiýasy

Şahadatnama:
ISO hil dolandyryş şahadatnamasy
ISO daşky gurşaw şahadatnamasy
FSC tokaý şahadatnamasy

Daşky gurşawa arassa:
Bölejigiň tagtasyndaky melamini ulanyň, mukdary tygşytlamak, serişdeleri tygşytlamak üçin.

Bejeriş:
Çygly mata bilen arassalaň.

001A6606


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary