ABŞ we Hytaý paneli mebel bazary 2021 hasabaty: COVID-19-dan 2025-nji ýyla çenli täsir derňewi bilen ululygy we çaklamasy - ResearchAndMarkets.com

18-nji awgust 2021 08:45 Gündogar gündiz wagty

DUBLIN –

Bu hasabat, ABŞ we Hytaý panel mebel bazarynyň gymmaty, segmenti, importy we ş.m. boýunça çuňňur seljermäni üpjün edýär. Şeýle hem hasabatda panel mebel bazaryna COVID-19 täsiriniň jikme-jik seljermesi berilýär.
Panel mebelleri, enjamlar bilen berkidilen dürli agaçdan ýasalan panellerden emele gelen birleşdirilen mebelleriň kategoriýasydyr. Panel görnüşli mebel MDF ýa-da bölejik tagtasy ýaly çig maldan, elýeterli bahalar, daşky gurşawy goramak we köp nagyşlar ýaly aýratynlyklardan ýasalýar.

US and China (1)
konus şekilli aýakly uzyn agaç stol

Häzirki wagtda mebelleriň gowulaşmagy we ugry bilen häzirki zaman mebelleriniň möhüm bölegine öwrüldi. Panel mebeliniň esasy artykmaçlyklary ýokary serişdeleri ulanmagyň gatnaşygyny, ýokary awtomatizasiýany, ýygnamagyň aňsatlygyny we sökülmegini, şeýle hem ýokary gurluş öndürijiligini öz içine alýar.
ABŞ we Hytaý panel mebel bazary 2016-2020-nji ýyllarda ep-esli artdy we bazaryň ýakyn dört ýylda, ýagny 2021-2025-nji ýyllarda gaty ýokarlanjakdygy çaklanylýar. Panel mebel bazary sosial mediýanyň täsirini ýokarlandyrar, bir gezek ulanylýan girdejini artdyrar, elektron söwdanyň aralaşmagyny ýokarlandyrar, şäherleşmegi artdyrar, gurluşyk işleriniň köpelmegine we panel mebelleriniň köpugurlylygyna garaşylýar. Şeýle-de bolsa, bazar ykdysady haýallyk, çig malyň bahasynyň üýtgemegi we gutarnykly ýokary dereje ýaly käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

US and China (2)

bölejik tagtasy we melamin üstündäki hammam şkafy

COVID-19 pandemiýasy ABŞ we Hytaý panel mebel bazaryna garyşyk täsir etdi. ABŞ-nyň panel mebel bazaryna ýaramaz täsir etdi. Hytaý panel mebelleri 1-nji çärýekde pandemiýa täsir etdi, ýöne indiki çärýeklerde durnuklaşdy.
Hasabat, şeýle hem, bazardaky esasy mümkinçiliklere baha berýär we pudagyň ösmegine itergi berýän faktorlary görkezýär. Öňki mebel bazarynyň ösüşi, öňki ösüş nagyşlaryny, ösüş hereketlendirijilerini we häzirki we geljekki tendensiýalary göz öňünde tutup, 2021-2025-nji ýyllar aralygynda çaklanylýar.
ABŞ we Hytaý panel mebel bazary, dünýäde işleýän köp sanly esasy oýunçy bilen bölünýär. Panel mebel bazarynyň esasy oýunçylary IKEA, William Sonoma, Hermen Miller, Eşli Mebel Industriýasy we Huisen Household International topary hem maliýe maglumatlary we degişli iş strategiýalary bilen tanyşýarlar.

Kompaniýanyň örtügi

● IKEA
● William Sonoma
Erman Herman Miller
● Eşli mebel senagaty
● Huisen öý hojalygynyň halkara topary

Esasy mowzuklar:

1. Executiveerine ýetiriji mazmun
2. Giriş
2.1 Agaçdan ýasalan önümler: syn
2.2 Agaçdan ýasalan önümleriň goşundylary
2.3 Panel mebeli: syn
2.4 Panel mebel önümçiligi prosesi: Gysgaça syn
2.5 Panel mebeliniň materiallary
3. ABŞ-nyň bazar derňewi
3.1 ABŞ-nyň Panel mebel bazary: Analiz
3.1.1 ABŞ we Hytaý Panel mebel bazary gymmaty boýunça
3.1.2 ABŞ we Hytaý paneli mebel bazary segment boýunça (ýaşaýyş jaýy we täjirçilik)
3.2 ABŞ-nyň mebel bazary: segment derňewi
3.2.1 ABŞ-nyň ýaşaýyş paneli mebel bazary gymmaty boýunça
3.2.2 ABŞ-nyň täjirçilik paneli mebel bazary
3.3 ABŞ-nyň Panel mebel bazary: Import derňewi
3.3.1 ABŞ-nyň gymmaty boýunça import edilen panel mebel bazary
3.3.2 ABŞ-nyň Panel mebel bazary sebit boýunça importy (Dünýäniň we Hytaýyň beýleki ýerleri)
3.3.3 ABŞ-nyň Panel mebelleriniň Hytaýdan import bahasy
4. Hytaý bazary derňewi
4.1 Hytaý paneli mebel bazary: Analiz
4.1.1 Hytaýyň Panel mebel bazary gymmaty boýunça
4.1.2 Segment boýunça Hytaý paneli mebel bazary (ýaşaýyş jaýy we täjirçilik)
4.2 Hytaý paneli mebel bazary: segment derňewi
4.2.1 Hytaýyň ýaşaýyş paneli mebel bazary
4.2.2 Hytaýyň söwda paneli mebel bazary
5. COVID-19-nyň täsiri
5.1 COVID-19 Panel mebel bazaryna täsiri
5.2 COVID-19-yň bölek satuwlara täsiri
5.3 COVID-19 Söwda täsiri
6. Bazar dinamikasy
6.1 Ösüş sürüjileri
6.1.1 Sosial mediýanyň täsiriniň ýokarlanmagy
6.1.2 Bir gezek ulanylýan girdeji
6.1.3 Elektron söwdanyň artmagy
6.1.4 Ösýän şäherleşme
6.1.5 Gurluşyk işleriniň köpelmegi
6.1.6 Panel mebeliniň köpdürlüligi
6.2 Kynçylyklar
6.2.1 Ykdysady ösüş
6.2.2 Çig malyň bahalarynyň üýtgemegi
6.2.3 Bäsleşigiň ýokary derejesi
6.3 Bazar meýilleri
6.3.1 Tehnologiki ösüşler
6.3.2 Esasy oýunçylaryň arasynda hyzmatdaşlyk
7. Bäsdeşlik peýza .y
7.1 ABŞ we Hytaý paneli mebel bazaryndaky oýunçylar: Maliýe deňeşdirmesi
7.2 ABŞ we Hytaý paneli mebel bazaryndaky oýunçylar: Önümleri deňeşdirmek
8. Kompaniýanyň profilleri
8.1 Işewür syn
8.2 Maliýe syn
8.3 Işewürlik strategiýasy
● IKEA
● William Sonoma
Erman Herman Miller
● Mebel senagaty
● Huisen öý hojalygynyň halkara topary
Bu hasabat barada has giňişleýin maglumat üçin https://www.researchandmarkets.com/r/e3xzks girip görüň


Poçta wagty: 08-2021-nji sentýabr