2029-njy ýyla çenli dünýädäki hammam şkaflary senagaty - material görnüşi, amaly we geografiýasy boýunça - ResearchAndMarkets.com

DUBLIN– (BIZNES WIR) ““ Vanna şkaflarynyň bazaryň ululygy, bazaryň paýy, amaly derňewi, sebitleýin dünýägaraýyş, ösüş tendensiýalary, esasy oýunçylar, bäsdeşlik strategiýalary we çaklamalary, 2021-nji ýyldan 2029-njy ýyla çenli “ReportAndMarkets.com” -yň teklibine hasabat goşuldy.

Worldwide Bathroom Cabinets (2)Worldwide Bathroom Cabinets (1)

Akril ýa-da melamin üstünde hammamyň biderekligi

Vanna şkaflary soňky birnäçe onýyllykda düýpli dizaýn we tehnologiki ösüşe eýe bolup, täsirli bezeg we täzeden işlemek islegine sebäp boldy. On ýyl mundan ozal tendensiýa synçylary hammamda mebelleriň goşulmagynyň ilkinji gyjyndyrmalaryny görüp başladylar. Häzirki wagtda bu adaty tejribe, bazardaky dürli owadan we çydamly mebeller, ýörite hammam üçin niýetlenen.

Comingetip gelýän taslamalarda mejbury talap

Bütindünýä hammam şkaflary bazary, ýokary derejeli öý amatlyklaryny talap edýän ýaşaýyş jaý gurluşyk taslamalarynyň ýokarlanmagy sebäpli ortaça ösüşi başdan geçirýär. Dürli nagyş, bahanyň elýeterliligi we hajathana ulanylanda bu önümleriň jogapkärçiligi sebäpli in engineenerli daş, lava daşy, granit, mermer we ş.m. ýaly ýöriteleşdirilen garşydaş materiallara bolan islegiň ýokarlanmagy, çak edilýän döwürde bazaryň ösmegine itergi berer. Şeýle-de bolsa, ýokary hilli önümleriň premium bahasy, ýokary dizaýn bahasy we çak edilýän döwürde hammamda biderek zatlaryň bazaryň ösmegine päsgelçilik döreder. Bu hasabat, hammam şkaf bazarynyň şeýle hil we mukdar taraplaryny öz içine alýar we esasy sürüjileriň, çäklendirmeleriň, kynçylyklaryň, mümkinçilikleriň bazaryň ösmegine edýän täsirini seljerýär.

Marketaşaýyş programmalary we bazar girdejilerini agdyklyk edýän agaç şkaflar

Maddy görnüşi boýunça global hammam şkaflary bazary agaç, keramika, metal, aýna we daş materiallara bölünýär. Girdeji goşantlary taýdan hammam şkaf bazarynyň esasy paýyny agaç segmenti düzýärdi. 2020-nji ýylda bazaryň paýy 41,95% -e ýetdi. Vanna şkafyny gurmak üçin ulanylýan MDF, faner ýa-da çip ýaly agaçlaryň dürli görnüşleri bar. Gowulaşan ýokary hilli MDF-iň (Orta dykyzlykly süýümli tagtanyň) ýakyn wagtda agaç şkaflara bolan islegini ýokarlandyrmagyna garaşylýar. Gatnaşyk ýerleriniň arasynda girdeji goşantlary nukdaýnazaryndan, hammam şkaf bazarynyň esasy paýy ýaşaýyş jaýydyr.

Ykdysadyýeti ösdürmek esasy maksat hökmünde galar

2020-nji ýylda Aziýa-Pacificuwaş ummany hammam şkafynyň iň uly bazary hökmünde syn edildi. Bu ösüş, gozgalmaýan emläk pudagynyň ösmegi we bu ýurtlarda infrastruktura desgalarynyň ösmegi sebäpli Hytaý we Hindistan ýaly ösýän ýurtlaryň isleginiň artmagy bilen baglanyşyklydyr. Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti 2020-nji ýylda 36,22% girdeji paýyna goşant goşdy. Sebitiň çak edilýän döwürde iň ýokary ösüş depgini 6,4% bolar diýlip garaşylýar. Demirgazyk Amerika, 2020-nji ýylda 26.06% girdeji paýyny alýan hammam şkaflary bazarynda ikinji orunda durýar.

Covid täsirini kesgitlemek üçin hökümet başlangyçlary

Göni gozgalmaýan emläk bazary dünýäde 29 göterim azaldy we 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda takmynan 320 milliard ABŞ dollaryna barabar boldy. Pese gaçmagynyň esasy sebäbi serhetara maýa goýumlaryna täsir eden syýahat gulpuny öz içine aldy. Şonuň üçin gysga möhletli maýa ýerleşdirmek meýilnamalary yza süýşürildi ýa-da ýatyryldy. Şeýle-de bolsa, Japanaponiýa, Germaniýa we Günorta Koreýa ýaly ýurtlarda ýagdaý oňynlygyna galdy. Yaponiýa YoY maýa goýumlary boýunça 7% ösüş gazandy. Germaniýa takmynan 1% pese gaçandygyny subut etdi, Günorta Koreýa bolsa 15% peseldi, bu uzak möhletli birinji ýarym ýyllykdan has gowydy. Döwlet başlangyçlarynyň köpelmegi bazara itergi berer diýlip garaşylýar. Hindistan ýaly köp ýurt ykdysady bukjalary teklip etdi, gurluşyk taslamalaryny tamamlamagyň möhletini köpeltdi, tersine repo kesmek we ş.m. gozgalmaýan emläk kompaniýasyna peýda getirdi.

Bu hasabatda esasy soraglara jogap berildi

2019 2019-njy ýyldan 2029-njy ýyla çenli aralykdaky hammam şkaf bazaryndaky taryhy, häzirki we çak edilýän bazar ölçegi nähili?
20 2021-nji ýyldan 2029-njy ýyla çenli çaklama döwründe dünýä bazary haýsy CAGR-da öňe gider?
19 “Covid 19” -yň bazar girdejilerine we bazar meýillerine nähili täsiri bar?
Universal Haýsy önümiň görnüşi umumylykda iň köp talap edilýär, näme üçin?
Global global hammam şkafynda esasy amaly segment haýsy?
● Haýsy material dünýä bazaryndaky iň ýokary islege şaýatlyk edýär?
● Näme üçin Aziýa-Pacificuwaş ummany bazaryň ygtybarly ösmegine şaýatlyk edýär?

Esasy mowzuklar:

1-nji bap Sözbaşy
2-nji bap Executiveerine ýetiriji mazmun
3-nji bap Global hammam şkaflary bazaryna syn
3.1 Bazar kesgitlemesi we gerimi
3.2 Bazar dinamikasy
3.2.1 Sürüjiler
3.2.1.1 Vanna otaglaryny abatlamak we bezemek üçin sarp edijiniň gyzyklanmasynyň ýokarlanmagy
3.2.1.2 ýokarlanmagy Bir gezek ulanylýan girdejiniň hammam şkaflaryna bolan islegini ýokarlandyrmagyna garaşylýar
3.3 Çäklendirmeler
3.3.1.1 Gowy hilli önümleriň ýokary bahasy
3.3.2 Mümkinçilikler
3.3.2.1 Innowasiýa hammam önümleriniň sarp edijiniň çykdajylaryny artdyrmak
3.3.3 Bazara maýa goýum teklibi, material görnüşi boýunça
4-nji bap Material hammam şkaflarynyň bazaryň ölçegi, material görnüşi boýunça
5-nji bap Programma boýunça global hammam şkaflarynyň bazar ölçegi
Geografiýa boýunça 6-njy bap Global hammam şkaflary bazary
7-nji bap Kompaniýanyň profilleri
Bu hasabat barada has giňişleýin maglumat üçin https://www.researchandmarkets.com/r/u131db girip görüň


Poçta wagty: 08-2021-nji sentýabr