Tegelek polatdan ýasalan köp funksiýaly pedal stoly

Gysga düşündiriş:

NF-T1007
Ady: Tegelek polatdan ýasalan köp funksiýaly pedal stoly
Ölçegi: L700 x W700 x H750mm
Meýletin ululygy: Dia. 650 x H750mm
Dia. 700 x H750mm
L800 x W800 x H750mm
L650 x W650 x H750mm
Dia. 600 x H450mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

mtxx53

7

6

mtxx56

1007 (2)
1007 (1)

Haryt maglumatlary

Ady: Tegelek polatdan ýasalan köp funksiýaly pedal stoly
Ölçegi: L700 x W700 x H750mm
Meýletin ululygy: Dia. 650 x H750mm
Dia. 700 x H750mm
L800 x W800 x H750mm
L650 x W650 x H750mm
Dia. 600 x H450mm

Aýratynlyklary:
Dürli materiallar we ululyklar, bu modeli hemme ýerde diýen ýaly goýup bilersiňiz.

Pyýada bazasy:
Poroşok örtükli polat sütün bazasy;
Reňk müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirip biler, MOQ çägi ýok.
Esasy beýikligi tablisanyň funksiýasyna ýa-da müşderiniň islegine görä üýtgedip bolýar;
Tegelek bazanyň diametri stoluň işine ýa-da müşderiniň islegine görä düzülip bilner;
Baza tegelek görnüşde ýa-da tegelek burçly inedördül görnüşde öndürilip bilner.

Planşet:
Reňkli reňkli ýa-da açyk lakly gaty Europeanewropaly ak dub ýa-da Amerikan ak dub;
Birbo kontrplakda ýa-da MDF-de Forbo linolyum, Forbo programmasyndan reňk;
Birçe kontrplakda ýa-da MDF-de Formica laminat, Formica programmasyndan reňk ýa-da nagyş;
Melamin üstündäki çip, boşluk üçin gaty tygşytly çözgüt alarsyňyz.

Poluň üstüni goramak üçin tegelek bazanyň aşagyndaky 3 sany çeňňek ýa-da inedördül bazanyň aşagyndaky 4 sany çeňňek ýassygy.

Köp funksiýaly tablisada size dürli pikirler we mümkinçilikler berilýär.
Programmalar:
1.Restoran
2.Kofe dükany
3. Öý balkony
4. Otag otagy, diwan stoly ýa-da gapdal stoly
5. Myhmanhana otagy
6.Bot ekrany
7. Garaşýan ýer
8. Göz öňüne getirip boljak köp ýer

Şahadatnama:
ISO hil dolandyryş şahadatnamasy
ISO daşky gurşaw şahadatnamasy
FSC tokaý şahadatnamasy

Bejeriş:
Çygly mata bilen arassalaň.
Gurnalan bölekleriň berkdigini ýa-da ýokdugyny yzygiderli barlaň we zerur bolsa güýçlendiriň.

Hyzmat we soraglar:

1.Bu tablisada MOQ barmy?
Pyýada üçin: Adaty önümçilikde gara we ak reňk bar, MOQ ýok. Specialörite reňk gerek bolsa, bize reňk koduny beriň (RAL ýa-da Pantone katalogyndan), MOQ 100sets.

2. specialörite reňk satyn almak islesem, MOQ-iň 100setine gabat gelmese mümkinmi?
Hawa, ýöriteleşdirilen hyzmat berýäris, az mukdarda reňk garyndysyna we daşalmagyna goşmaça çykdajylar gerek. Beýleki çykdajylar üýtgemez.

3. Stoluň basgançagy üçin poslamaýan polatdan peýdalanyp bilerismi?
Hawa, elbetde.
Çotga bejermek ýa-da aýna täsiri bilen poslamaýan polat, bu meselede gowy.
“Chrome” bilen örtülen ýüz hem mümkindir.

4. Stoluň ýokarsy üçin näçe wariant bar?
Bu dizaýn hakykatdanam çeýe, size 5 saýlaw bar.
1) Reňkli boýag ýa-da düşnükli boýag bilen gaty agaç.
2) Şkaf, linolýum ýa-da laminat bilen faner.
3) şkaf, linolyum ýa-da laminat bilen MDF.
4) MDF ýa-da melamin bilen bölejik tagtasy.
5) Sinterlenen daş ýa-da mermer.

5.Gaplamak nähili?
Dürli çözgütleri hödürleýäris, bu işde haýsy rol oýnaýarsyňyz.
1) Bu stol DIY dükanlarynda satyljak bolsa, hemme zatdan ybarat paket gowy wariant. Stoluň ýokarsy we basgançagy (1 sany polat plastinka + 1 aşaky plastinka + 1 tegelek polýus + gurnama enjamlaryny goşuň) şol bir kartonda, bal ary burçunda, paketimiz synagdan geçip biler.
Örän amatly, önümiň böleklerini hiç wagt sypdyrmarsyňyz.
2) Kompaniýaňyz müşderileriňiz üçin saýtda, planşetlerde, polat depelerde / aşaky ýerlerde we pedallarda aýratyn gaplanmak üçin ýygnanjak bolsa. Şeýlelik bilen, biraz ýer tygşytlaýarsyňyz we şonuň üçin logistik çykdajy azalýar.
Flathli tekiz gutular paletlere ýüklenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň