Kwadrat metaldan ýasalan köp wezipeli stol

Gysga düşündiriş:

NF-T1008
Ady: Kwadrat metaldan ýasalan köp wezipeli stol
Ölçegi: L650 x W650 x H750mm
Meýletin ululygy: Dia. 650 x H750mm
Dia. 700 x H750mm
L800 x W800 x H750mm
L700 x L700 x H750mm
Dia. 600 x H450mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

mtxx60

mtxx67

12
11

Haryt maglumatlary

Ady: Kwadrat metaldan ýasalan köp wezipeli stol
Ölçegi: L650 x W650 x H750mm
Meýletin ululygy: Dia. 650 x H750mm
Dia. 700 x H750mm
L800 x W800 x H750mm
L700 x L700 x H750mm
Dia. 600 x H450mm

Aýratynlyklary:
Cornershli burçlara laýyk dizaýn

Pyýada bazasy:
Poroşok boýag bilen tegelek burçly inedördül polat bazasy.
Reňk müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirip biler, MOQ çägi ýok.
Stol funksiýasyna ýa-da müşderiniň islegine görä öndürilmeli esasy beýiklik;
Kwadrat bazanyň ululygy stoluň funksiýasyna ýa-da müşderiniň islegine görä düzülip bilner;
Baza tegelek görnüşde ýa-da tegelek burçly inedördül görnüşde öndürilip bilner.

Planşet:
Gaty agaç (dub, kül, hoz, reňkli reňkli ýa-da açyk lak bilen alça gaýyny;
Birbo kontrplakda ýa-da MDF-de Forbo linolyum, Forbo programmasyndan reňk;
Birçe kontrplakda ýa-da MDF-de Formica laminat, Formica programmasyndan reňk ýa-da nagyş;
Melamin üstündäki çip, boşlugy doldurmak üçin gaty az çykdajy we henizem gowy görünýär.
MDF-de işleýänler, elbetde tebigy duýgy bilen başga bir ykdysady çözgüt.

Poluň üstüni goramak we ony has durnuklaşdyrmak üçin inedördül bazanyň aşagyndaky 4 sany çişlik ýassyklar.

Köp funksiýaly tablisada size dürli pikirler we mümkinçilikler berilýär.

Programmalar:
1.Restoran
2.Kofe dükany
3. Öý balkony
4. Otag otagy, diwan stoly ýa-da gapdal stoly
5. Myhmanhana otagy
6.Bot ekrany
7. Garaşýan ýer
8. Göz öňüne getirip boljak köp ýer

Bejeriş:
Çygly mata bilen arassalaň, gaty tegmil bolsa, gysga wagtyň içinde gury arassalamak we süpürmek üçin umumy saçak sabyny ulanyň.
Gurnalan bölekleriň berkdigini ýa-da ýokdugyny yzygiderli barlaň we zerur bolsa güýçlendiriň.

Umumy maglumat:
1.Hyzmat we soraglar:
Maglumatyň bu bölegi üçin NF-T1007 elementine serediň.

2. Umumy gurşun wagty näçe?
Adaty gurşun wagtymyz 35-45 gün. Gyssagly sargyt, has giňişleýin barlamak üçin satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Satuwdan soň haýsy hyzmaty hödürleýärsiňiz?
Müşderilerimize islendik meseläniň çözgüdini tapmaga elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Müşderimize haýsydyr bir problemanyň sebäbini, tehniki hyzmat üçin teklipleri tapmaga kömek edýäris.
Zerur bolsa, hatda öýme-öý hyzmat etmek üçin adam tapýarys.

4. Harytlarda hil meselesi bar bolsa näme etmeli?
Bu seýrek bolýar. Itöne şeýle bolsa.
Hil meselesi önümçilikden gelse, mugt çalyşmak ýa-da talap edilýän zatlary yzyna gaýtaryp bermek barada alada ederis.
Mesele transportdan gelýän bolsa, müşderilere logistik kompaniýadan öwezini dolmak üçin kömek ederis.

5. Önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?
Aýda 8000 set.

6.OEM / ODM zakazyny kabul edýärsiňizmi?
Hawa, şeýle edýäris. Diňe dizaýn (ýa-da düşünje) çyzgysyny iberiň, tassyklamagyňyz we köpçülikleýin önümçilik üçin hiç hili kynçylyksyz önümçilik çyzgylaryny taýýarlaýarys.
Bu siziň dizaýnyňyz bolsa, biz diňe siziň kompaniýaňyz üçin öndürýäris, bu dizaýny beýleki müşderilerden daşda saklaň.
Packhli gaplamalar ýa-da bellikler siziň adyňyzda.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň