Polat dynç alyş bagy kofe stoly

Gysga düşündiriş:

NF-T1019
Ady: Polat dynç alyş bagy kofe stoly
Ölçegi: L650 x W650 x H750mm
Gysgaça düşündiriş: inedördül ýokarky konus şekilli esas
Gara, ak, çal, ýaşyl we beýleki reňkler bar.
Islege görä ululygy: L650 x W650 x H1050mm
L900 x W900 x H750mm
L700 x W700 x H750mm
Dia. 900 x H750mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

mtxx198

mtxx196

Haryt maglumatlary

Ady: Polat bag stoly
Ölçegi: L650 x W650 x H750mm
Gysgaça düşündiriş: inedördül ýokarky konus şekilli esas
Gara, ak, çal, ýaşyl we beýleki reňkler bar.

Islege görä ululygy: L650 x W650 x H1050mm
L900 x W900 x H750mm
L700 x W700 x H750mm
Dia. 900 x H750mm

Nyşanlar:
Örtük bilen polat
Köp funksiýaly dizaýn
Ajaýyp dizaýn

Üstünlikleri:
Içerde we daşarda amatly
Easyeňil arassalamak

Materiallar we tehnologiýa:
Stoluň ýokarsy: çal örtükli polat, mat.
Esasy: çal örtükli polat, mat.

Arza:
Öý bagy
Kofe dükany
Restoran
Açyk meýdança

Şahadatnama:
ISO hil dolandyryş şahadatnamasy
ISO daşky gurşaw şahadatnamasy
FSC tokaý şahadatnamasy

Bejeriş:
Çygly mata bilen arassalaň.
Gurnalan bölekleriň berkdigini ýa-da ýokdugyny yzygiderli barlaň we zerur bolsa güýçlendiriň.

Hyzmat we soraglar:

1.Bu tablisada MOQ barmy?
Hawa, konus şekilli esas galyndydan öndürilýär. MOQ 50sets soraýarys.
Bahalary göz öňünde tutmak üçin has köp mukdar tygşytlaýar.

2. specialörite reňk satyn almak islesem, ýöne MOQ-iň 50setine gabat gelmese mümkinmi?
Hawa, ýöriteleşdirilen hyzmat berýäris, az mukdarda reňk garyndysyna we daşalmagyna goşmaça çykdajylar gerek. Beýleki çykdajylar üýtgemez.

3. Stoluň basgançagy üçin poslamaýan polatdan peýdalanyp bilerismi?
Hawa, elbetde.
Çotga bejermek ýa-da aýna täsiri bilen poslamaýan polat, bu meselede gowy.
“Chrome” bilen örtülen ýüz hem mümkindir.

4. Bu stoly açyk ýa-da içerde ulanyp bolarmy?
Hawa, içerde we daşarda gowy. Stoluň nirede ulanylmagyny isleýändigiňizi bize habar beriň, önümçilik wagtynda dogry material tapýarys.

5.Bu tablisa professional gurnama gerekmi?
Nook, uly ýaşly adamlardan ýa-da çagalardan başga ähli adamlar ony aňsatlyk bilen ýygnap bilerler.
Hat-da gaplamak üçin gollanma bilen bilelikde gurnama gurallarymyz bar.
Gollanmany ýerine ýetiriň, DIY-den lezzet alarsyňyz.

6. Kwadrat planşetiň burçy çagalara zyýan berip bilermi?
Çagalaryň howpsuzlygyna üns bermegiňizi maslahat berýäris.
Şeýle-de bolsa, burç R20 tegelek, ýiti zat ýok.

7. Nädip gaplandy?
Konus şekilli pedalyň 2 sany bölegi bir gutuda, 2 sany planşet beýlekisinde.
Flathli tekiz gutular paletlere ýüklenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň